Bronnen

Onderbouwing vanuit bronnen

[bronnen: 1] [Bij ontwerpen draait het niet om de kennis zelf, maar om het gebruiken van kennis om iets nieuws te maken. Wetenschappers proberen bestaande structuren te identificeren, ontwerpers proberen nieuwe structuren vorm te geven (Alexander, 1964). Wetenschap is analytisch, ontwerpen is constructief (Gregory, 1966). Natuurwetenschappen zijn geïnteresseerd in hoe het is, ontwerpen met hoe het zou moeten zijn (Simon, 1996). Ook in de steeds sneller veranderende samenleving waarin we nu leven is het steeds belangrijker niet alleen vak gerelateerde kennis en vaardigheden te leren, maar juist de vaardigheid en attitude eigen te maken om zelf deze vak gerelateerde kennis en vaardigheden te kunnen vinden en leren toepassen (De Valk, 2013).]

[bronnen: 2] [Thomas (2000), Barrows (2002) en Larmer en Mergendoller (2010) stellen dat in PGO projecten het centrale deel moeten zijn van het curriculum. Met projecten worden voor de discipline essentiële inhoud aangeleerd. Projecten moeten zorgen voor een constructivistische manier van leren, vanuit een vaag gedefinieerde vraagstelling. Studenten hebben veel autonomie, keuzevrijheid, toezichtloze werktijd en zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Docenten zijn facilitatoren en coaches. Begeleiding neemt af gedurende het project. Het zijn authentieke realistische projecten. Het is van belang dat de student het als nuttig ervaart, kans biedt om 21e-eeuwse vaardigheden uit te bouwen en dat er een eindpresentatie in publieke setting plaatsvindt.]

[bronnen: 3] [Simons (1997) gaat er van uit dat leren veel meer is dan kennisoverdracht. “Ideale professionals en managers zijn bereid en in staat te leren via de vier onderscheiden vormen van leren (reflectie, feedback krijgen, visie-ontwikkeling en innoveren / uitproberen. Zij schakelen hierbij, naast zichzelf ook collegae, supervisoren en klanten in” (Simons, 1997, p. 5)]

[bronnen: 4] [Leren is een actief proces (Van der Bruggen, 2007; Korthagen & Lagerwerf, 2011; Bolhuis, 2009), waarbij iemand pas tot leren komt als hij uit zijn comfortzone stapt (Clark, 2009), reflecteert op zijn handelen (Korthagen & Lagerwerf, 2011) en waarin kennis en inzichten worden geconstrueerd (Van der Bruggen, 2007; Illeris, 2009; Taylor, 1993) en er bestaande constructen / schema’s verschuiven (Illeris, 2009). Iedereen geeft zijn eigen betekenis aan (leer)ervaringen en bij iedereen ontstaat een unieke, subjectieve representatie van de werkelijkheid (Bolhuis, 2009; Taylor 1993).]

[bronnen: 5] [Onderwijs zou zich moeten richten op drie typen doelen en inhouden, namelijk: kennisverwerving & cultuuroverdracht, maatschappelijke toerusting en persoonlijke ontplooiing (Tyler, 1949). Of zoals Biesta (2012) het noemt: kwalificatie, socialisatie en subjectivering.]

Bronnenlijst

Alexander, C. (1964). Notes of the Synthesis of Form (Vol. 5). Harvard University Press.

Barrows, H. (2002). Is it truly possible to have such a thing as dPBL?. Distance Education, 23(1), 119-122.

Biesta, G.J.J. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag : Boom/Lemma.

Bolhuis, S. (2009). Leren en veranderen. Bussum: Coutinho.

Bruggen, B. J. M. van der. (2007). Wisselspanning, Energie voor onderwijsontwikkeling. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Clark, L. (2008). Where Thinking and Learning Meet. Heatherton VIC. Hawker Brownlow Education. Deel 2, H1 1-22

Gregory, S. A. (1966). Design science. The design method (pp. 330). Springer US.

Illeris, K. (2009). Transfer of learning in the learning society: How can the barriers between different learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning inside and outside schools be bridged? International Journal of Lifelong Education, 28, 137-148.

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2011). Leren van binnenuit. Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2010). 7 Essentials for Project-Based Learning. Educational Leadership, 68(1), 34-37.

Ribeiro, L. C. (2011). The Pros and Cons of Problem-Based Learning from the Teacher’s Standpoint. Journal Of University Teaching And Learning Practice, 8(1),

Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. Cambridge: MIT press.

Simons, P. R. J. (1997). Ontwikkeling van leercompetenties. Opleiding & Ontwikkeling, 6, 17-20.

Taylor, P. C. S. (1993). Collaboration to reconstruct teaching: The influence of researchers beliefs. In K. Tobin (Ed.). The Practice of Constructivism in Science Education. (pp. 267-299). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: Autodesk Foundation.

Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.

Valk, M. de (2013). Hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Naar minder fricties door meer wederzijdse actieve betrokkenheid. Geraadpleegd op 24 november 2013, van http://www.ing.nl/Images/ING_Hoger_onderwijs_en_arbeidsmarkt_februari_2013_tcm7-129012.pdf?id=20131028103136